Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren

Eind 2015 lanceerden ministers Homans en Gatz samen de projectoproep ‘Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren’. Met de projectoproep wilden de ministers inzetten op het versterken van de positie van jongeren en jongvolwassenen in de samenleving en op het vergroten van hun maatschappelijke betrokkenheid. De ministers wilden vooral projecten ondersteunen die gevoelens van uitsluiting of onrecht kunnen ombuigen in positieve engagementen en die jongeren zin geven in de toekomst. De projectoproep kaderde binnen het Vlaams actieplan voor de preventie van radicalisering, dat in het voorjaar 2015 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. In totaal werden zeven projecten gesubsidieerd, die vanaf 1 maart 2016 van start gingen. Ondertussen zijn de projecten afgelopen en werd er op 2 februari 2018 een toonmoment georganiseerd.

Hoewel de projecten zijn afgerond, kan nog steeds voor meer informatie of materiaal met hen contact worden opgenomen. Hieronder volgt een overzicht van elk project met contactgegevens en link naar meer informatie.

Victoria Deluxe vzw: 'Geloof in de stad'

Beschrijving project

De documentairereeks MIJN WEG / TARIQUI / MA ROUTE geeft de kijker een inkijk in hoe zestien moslimjongeren hun dagelijks leven vormgeven, en welke invloed de Islam heeft (of net niet heeft) op de keuzes die ze maken. Alle zestien voelen ze de impact van de steeds negatievere beeldvorming van de Islam en moslimjongeren in media en maatschappij. Alle zestien willen ze een antwoord bieden op deze tendens, vanuit hun eigen perspectief. Alle zestien willen ze een inspiratiebron zijn voor andere opgroeiende jongeren. Vanuit het perspectief en de leefwereld van moslimjongeren wil deze documentaire illustreren dat identiteit en godsdienstbeleving niet haaks staan op integratie. Victoria Deluxe koos om een tegenverhaal te ontwikkelen dat verbonden is met de positieve (zelf)emancipatie van moslimjongeren.

MIJN WEG / TARIQUI / MA ROUTE vloeit voort uit een projectvoorstel dat Victoria Deluxe indiende naar aanleiding van de projectoproep ‘Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren’ in het kader van preventie van radicalisering door de Minister voor Inburgering, Liesbeth Homans, en de Minister voor Jeugd, Sven Gatz. De documentairereeks is het sluitstuk van een intensief tweejarig traject waarin maker Tourad Kane op zoek ging om het parcours en perspectief van de jongeren op een integere en authentieke manier in beeld te brengen. Deze zesdelige reeks heeft de uitgesproken ambitie om bij te dragen aan de positieve identiteitsontwikkeling van moslimjongeren en het maatschappelijke debat hierover.

Lees meer over het project

Meer informatie

Wie de documentairereeks wil vertonen, kan contact opnemen met Agnes De Maseneir via agnes@victoriadeluxe.be.

Arktos vzw: 'Veerkrachtig Geel'

Beschrijving project

Samen met een jeugdwelzijnswerker wil Arktos contact leggen met jongeren die moeilijk bereikt worden door of geen aansluiting vinden bij andere diensten en instanties. Door het contact met jongeren in hun eigen omgeving (vindplaatsen) tracht de vormingswerker jongeren zoveel mogelijk bij te brengen. Op die manier wil de vereniging jongeren meer kansen geven om de negatieve spiraal van maatschappelijke kwetsbaarheid te doorbreken en de verbondenheid met de samenleving optimaal uit te bouwen. Behalve op individuele ondersteuning wordt ook ingezet op groepswerking en ondersteuning van eerstelijnswerkers en ouders.

Lees meer over het project

Meer informatie

Arktos ontwikkelde op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijken de workshop 'Bounce'. In deze workshop staat vroegtijdige preventie, het trainen van veerkracht en bewustwording van de sociale omgeving centraal.

Op hun website vind je meer informatie terug over allerlei opleidingen die worden aangeboden waar je je tevens voor kan inschrijven. Op vraag kan tevens een aanbod worden georganiseerd voor partners. Hiervoor kan je terecht bij Jonas Van Eyck via jvaneyck@arktos.be.

Zonder handen vzw: 'Handlangers'

Beschrijving project

De Handlangers is een groep jongeren die bestaat uit enerzijds jongeren (zowel kansrijke als kwetsbare) die al enkele jaren actief zijn als deelnemer bij Circus Zonder Handen en anderzijds nieuwe wijkjongeren met interesse voor circuseducatie. Een jaar lang zullen ze met deze gemengde groep intensief werken rond groepsvorming, begeleidershouding, engagement, leiderschap en circustechnische vaardigheden. De jongeren worden nauw begeleid en opgevolgd tijdens groepsmomenten én bij individuele stages en coachingmomenten. Na een jaar zijn deze jongeren klaar om een engagement op te nemen als assistent in de circusschool of in een andere jeugdwerkorganisatie in de wijk. Het inclusieve karakter van dit traject zorgt voor interessante kruisbestuivingen: jongeren uit de kwetsbare wijk wisselen ervaringen uit met de andere Brusselse jongeren en docenten van de circusschool. Thema's als religie, gender, positie in de maatschappij komen aan bod, telkens met circus als krachtig bindmiddel.

Lees meer over het project

Meer informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Mathilde Renson via mathilde@zonderhanden.be.

Partage en couleurs vzw: 'Verstaan om beter te reageren'

Beschrijving project

In dit project worden dialoogtafels georganiseerd, waarbij de jongeren een antwoord trachten te geven op vragen i.v.m. radicalisering en identiteitsontwikkeling. Met een begeleidende fototentoonstelling en een documentaire worden de resultaten van dit project ook verder bekendgemaakt aan een breder publiek. Beide zullen ook deel uitmaken van een educatief pakket, waarmee scholen en verenigingen aan de slag kunnen gaan.

Lees meer over het project

Meer informatie

Voor meer informatie rond dit project kan contact worden opgenomen via partageencouleurs@live.be.  

MSC Ahlan vzw: 'Meetingpoints rond identiteit ter preventie van radicalisering'

Beschrijving project

De meetingpoints zijn discussiefora die jongeren de kans geven om in een veilige omgeving taboes en stiltes te doorbreken, maar eveneens om misverstanden uit de weg te ruimen en jongeren te informeren. Daartoe laten ze mensen aan het woord die met kennis van zaken de vragen en standpunten van de jongeren kunnen bespreken en in een perspectief plaatsen. Door het onderwerp vanuit verschillende perspectieven aan bod te laten komen, verwerven jongeren meer inzicht. Op die manier willen ze jongeren hefbomen geven die hen in staat stellen hun standpunten te herbekijken.

Lees meer over het project

Meer informatie

In het najaar (2018) wordt er een train-de-trainer georganiseerd. Deze is gericht aan jeugdwerkers en leerkrachten zodat zij na de opleiding vrij gebruik kunnen maken van de toolbox. Daarnaast kunnen derden ook contact opnemen voor de organisatie van een begeleiding of een samenwerking om het materiaal te hanteren. Contact kan worden opgenomen met Lamia Cheba of Yasmia Setta via info@meetingpointtoolbox.be.

De publicatie van meetingpoints kan gratis besteld of gedownload worden via hun website https://meetingpointtoolbox.be/

Jeugdclubs vzw: 'Bruggenbouwers'

Beschrijving project

Met het project Bruggenbouwers worden ontmoetingen georganiseerd tussen diverse groepen jongeren die anders niet of nauwelijks met elkaar in contact komen. Deze diverse groep wordt ondersteund om samen met elkaar activiteiten op te zetten vanuit de overeenkomsten tussen de groepen. Het project richt zich op leefwereldverbreding, zelfontplooiing en positieve identiteitsontwikkeling van de jongeren. Vanuit de activiteiten gaat de organisatie ook meer in de diepte thema's bespreken die bij de jongeren aan bod komen. De jongeren nemen deel aan meetingpoints, waar ze in dialoog gaan met jongeren van andere steden over thema's die gelinkt zijn aan identiteitsontwikkeling.

Lees meer over het project

Meer informatie

Iedereen die interesse heeft in de methodiek van Bruggenbouwers mag langskomen bij hen om van gedachten te wisselen, voor tips of om ervaringen te delen.

Op hun website http://outreachtips.be/ zijn meer tips en tricks rond outreachend werken te vinden.

Contact kan worden opgenomen via info@vzwjeugdclubs.be.

Groep Intro vzw: 'JIJ Plus Vrije Tijd'

Beschrijving project

Het project 'JIJ PLus Vrije Tijd' wil jongerenwerkers inzetten om op zoek te gaan naar jongens en meisjes in en rond moskeewerkingen en zelforganisaties. Die jongeren wil men toeleiden naar vrijetijdswerkingen (zoals sportclubs met groepswerking), naar jongerenactiviteiten (als deelnemer) of naar vrijwilligerswerk (actief als begeleider of organisator).

Lees meer over het project

Meer informatie

Meer informatie over vormingen of begeleiding kan worden gevonden op hun website. Contact kan worden opgenomen via info@groepintro.be of via het online formulier.

Thema