Verduidelijkende nota LIVC-R

Datum
04-02-2020

De omzendbrief van 22 mei 2018 over de informatie-uitwisseling rond en de opvolging van Terrorist Fighters en Haatpropagandisten bevatte een bijlage ‘Leidraad LIVC’. Deze bijlage was een eerste aanzet om het gegeven LIVC in regelgeving te vatten. De wet van 30 juli 2018 tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (wet LIVC-R) kwam er enkele maanden later. De oude leidraad is immers, gezien de evolutie van het gegeven, intussen deels gedateerd.

De verduidelijkende nota LIVC-R wil tegemoet komen aan enkele openstaande vragen. Het is een “levend” document en heeft een uitsluitend informatief karakter. Bovendien behandelt dit document louter die zaken waarvoor het federale niveau verantwoordelijk is omdat het is opgesteld door het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD).

Lees de veruidelijkende nota